Career & Employment Support

Funded by UK Government

Career & Employment Support through Beam & Rekindle

Are you a young person 18-25 years old? Do you want to kick-start or take the next step in your career? Unlock your potential with Rekindle and Beam’s new holistic employment support service.

Rekindle is partnering with social enterprise Beam to provide holistic employment and mental health support to young people (18-25) in Powys.

🚀 What We Offer:

 1. Mental Health and Well-being Support:
 • 🤝 1-2-1 or Group Support
 • 💪 Motivation Boost
 • 🌈 Resilience Building
 • 👫 Relationship Guidance
 • 🌐 Overcoming Social Isolation
 • 📍 Accessing Local Services
 • 🤲 Community Engagement
 • 🔄 Life Skills
 1. Career Coaching – Your Personal Guide to Success:
 • 🤝 1-2-1 or Group Support
 • 🌟 Confidence Building
 • 🚀 Career Exploration
 • 🎯 Goal Setting
 • 👥 Mentorship
 • 📝 CV Building
 • 🎙️ Interview Preparation
 • 🗣️ Communication Skills
 1. Financial Assistance:
 • 💻 Access to Laptops and Internet
 • 📚 Training and Course Fees
 • 🚗 Transport to Training and/or Employment
 • 👶 Childcare Support
 • 👔 Interview Clothes and Workwear

How do I sign up?

 1. Submit our referral form
 2. You will be invited for a meeting with our Rekindle Support Worker to talk about your individual needs and personal goals.
 3. We will work with you to develop your strengths and remove barriers so that you can access training and employment opportunities and achieve your goals!

This project is funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, supported by Powys County Council.

The UK Shared Prosperity Fund is a central pillar of the UK Government’s Levelling Up agenda and provides £2.6 billion of funding for local investment by March 2025.  The Fund aims to improve pride in place and increase life chances across the UK by investing in communities and place, supporting local business, and people skills.  For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus                                                                                                             

Beam logo       Powys Logo       GMW logo       GMW logo

 


 

Funded by UK Gov Welsh

A ydych chi’n berson ifanc 18-25 oed? A ydych chi eisiau rhoi hwb i’ch gyrfa neu gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa? Datglowch eich potensial gyda gwasanaeth cymorth cyflogaeth cyfannol newydd Rekindle a Beam.

Mae Rekindle yn partneru â menter gymdeithasol Beam i ddarparu cymorth cyfannol ar gyfer cyflogaeth ac iechyd meddwl i bobl ifanc (18-25 oed) ym Mhowys.

🚀 Beth rydyn ni’n ei gynnig:

 1. Cymorth Iechyd Meddwl a Lles:
 • 🤝 Cymorth 1-i-1 neu Grŵp
 • 💪 Hwb i Gymhelliant
 • 🌈 Adeiladu Gwydnwch
 • 👫 Arweiniad ar Berthynas
 • 🌐 Goresgyn Arwahanrwydd Cymdeithasol
 • 📍 Cyrchu Gwasanaethau Lleol
 • 🤲 Ymgysylltiad Cymunedol
 • 🔄 Sgiliau Bywyd
 1. Hyfforddi Gyrfa – Eich Canllaw Personol ar gyfer Llwyddiant:
 • 🤝 Cymorth 1-i-1 neu Grŵp
 • 🌟 Meithrin Hyder
 • 🚀 Archwilio Gyrfa
 • 🎯 Gosod Nod
 • 👥 Mentora
 • 📝 Adeiladu CV
 • 🎙️ Paratoi ar gyfer Cyfweliad
 • 🗣️ Sgiliau Cyfathrebu
 1. Cymorth Ariannol – Trwy Blatfform Ariannu Torfol Beam:
 • 💻 Mynediad i liniaduron a’r Rhyngrwyd
 • 📚 Ffioedd Hyfforddiannau a Chyrsiau
 • 🚗 Cludiant i Hyfforddiant a/neu Gyflogaeth
 • 👶 Cefnogaeth Gofal Plant
 • 👔 Dillad Cyfweliad a Dillad Gwaith

Sut ydw i’n cofrestru?

 1. Llenwch ffurflen atgyfeirio
 2. Fe’ch gwahoddir i gwrdd â Gweithiwr Cymorth Rekindle i siarad am eich anghenion unigol a’ch nodau personol.
 3. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich cryfderau a chael gwared ar rwystrau fel y gallwch gael mynediad at gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth a chyflawni eich nodau!

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a gefnogir gan Gyngor Sir Powys.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU trwy fuddsoddi mewn cymunedau a lle, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.

Beam logo       Powys Logo       GMW logo       Ffyniant Bro